Regulamin Biblioteki Polskiej w Aberdeen/Terms & Conditions of Polish Library in Aberdeen

Regulamin korzystania z Biblioteki Polskiej w Aberdeen

1.Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest płatne. W momencie zapisu Biblioteka pobiera opłatę roczną (12 miesięcy) w wysokości £ 10.00

2. Dzieci i młodzież (do 16 roku życia) korzystają z Biblioteki bezpłatnie na podstawie Karty Młodego Czytelnika. Karta uprawnia WYŁĄCZNIE do wypożyczeń z księgozbioru dla dzieci i młodzieży.

3.Przy zapisie należy wnieść opłatę roczną i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu. W przypadku czytelników niepełnoletnich, zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun.

4.Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, adresie mailowym i/lub numerze telefonu.

5. Limit jednorazowych wypożyczeń:

Dorośli – 4 książki

Dzieci (poniżej 12 roku życia) – 8 książek

Członkowie PAA – 8 książek

6. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

7. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

9. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć, zamiast zagubionej lub zniszczonej, inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

10. Za przetrzymanie książek ponad termin określony regulaminem /pkt. 7/Biblioteka pobiera karę £ 0.50 za każdy dzień zwłoki, za każdą książkę, ale nie więcej niż £ 10.00. Kara nie jest naliczana w stosunku do czytelników nieletnich. Biblioteka przesyła upomnienia drogą mailową lub listowną. Brak uregulowania zaległości po ostatecznym (trzecim) upomnieniu powoduje likwidację konta czytelnika .

11.Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Prezesa PAA.Polish Association Aberdeen,

Unit 13, Trinity Centre, 155 Union Street, AB11 6BE Aberdeen

www.paaberdeen.co.uk e-mail: info@paaberdeen.co.uk

Registered as a Scottish Charity – number SC 041396